Algemene voorwaarden Watertechniek salland

Algemene Voorwaarden van Watertechniek Salland 

De verkoop en levering door Watertechniek Salland geschiedt uitsluitend op basis van deze voorwaarden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.De ondernemer, werknemer in dienst van Watertechniek Salland verder te noemen ‘ondernemer’ verricht de volgende werkzaamheden:
a. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van watertechnische installaties zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
b. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van onderhoud van installaties voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
c. Het leveren van benodigde materialen ten behoeve van eigen gebruik of onder punt a en b genoemde werkzaamheden.
d. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen, offertes, ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

2. Materialen
a. Producten die onderhoud nodig hebben om in goede conditie te blijven.
b. Overige materialen, alle overige nodige producten en materialen.

3. Afnemer 
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

4. Offerte
Een schriftelijk aanbod van de ondernemer tot het aannemen van werk.

5. Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden, welke afnemer en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

6. Vrij van regiewerk
Alle werkzaamheden genoemd onder artikel 1.1 welke niet vallen onder die zoals in artikel 1.5 omschreven zijn en die tussen afnemer en ondernemer zijn overeengekomen.

7. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de afnemer wordt het totale aantal uren in rekening gebracht welke de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van reistijd.

8. Overeenkomst
Een overeenkomst tot het aannemen van werk kunnen namens ondernemer alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van ondernemer binden de ondernemer niet. Op eerste verzoek van afnemer zal ondernemer aangeven wie binnen het bedrijf van ondernemer bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk tot stand komen na ondertekening van een offerte door de afnemer. 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat Watertechniek Salland doet en op alle overeenkomsten die tussen Watertechniek Salland en afnemer worden gesloten. Deze voorwaarden zijn kosteloos beschikbaar of worden kosteloos beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST (OFFERTE/AANBOD) 

1. Een offerte wordt ten allen tijde schriftelijk dan wel elektronisch uitgebracht.

2. Alvorens een offerte op te maken heeft de ondernemer een onderzoekplicht en heeft de afnemer een informatieplicht. Eén en ander houdt verband met alle zaken die de uitvoering van de werkzaamheden enigszins kunnen beïnvloeden. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, gegeven door afnemer, komt voor rekening van afnemer/ opdrachtgever.

3. Een uitgebrachte offerte bevat een compleet en duidelijk beeld van te verrichten werkzaamheden, gebruikte materialen, het tijdsbestek van de totale werkzaamheden en een opbouw van het aantal in te zetten manuren.

4. Op de door de ondernemer gemaakte tekeningen, schetsen en afbeeldingen rust een intellectueel eigendomsrecht. De ondernemer blijft, tenzij anders vermeld in de offerte, ten allen tijde eigenaar van deze werken. Vermenigvuldiging van deze werken is zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer niet toegestaan.

5. Een uitgebrachte offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte tenzij anders overeengekomen. Bij acceptatie van de offerte dient de offerte getekend binnen deze termijn bij de ondernemer in het bezit te zijn.

6. Bij het aanbrengen van een nieuwe offerte komt de eerder uitgebrachte offerte te vervallen. Een nieuwe offerte wordt aan de afnemer overhandigd.

7. De ondernemer kan niet worden gehouden aan zijn offerte indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

8. Een offerte met samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs.

9. Meer- of minderwerk wordt schriftelijk geoffreerd en na schriftelijk akkoord van de afnemer uitgevoerd.

10. Het genoemde in lid 9 van dit artikel heeft geen aanpassing van de oorspronkelijke aanneemsom tot gevolg.

11. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvorming methode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk). Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven.

12. De offerte vermeldt de wijze van betaling. 

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST 

1.Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de offerte. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer dan komt deze automatisch te vervallen.

2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat de afnemer er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.

3. Kennelijke fouten of vergissingen in folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

4. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de afnemer de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen. Daarop dient de afnemer de ondernemer een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de werkzaamheden.

5. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.

6. Wanneer werkzaamheden dit redelijkerwijs verlangen is de ondernemer verplicht zich, voor aanvang van de werkzaamheden, te informeren naar de aanwezigheid van bekabeling en leidingen in de grond. 

7. De afnemer is verplicht alle bij hem bekende informatie daarover aan de ondernemer te verstrekken. Indien de afnemer informatie niet verstrekt, terwijl hij wist of mocht weten dat deze informatie relevant is voor de uitvoering en/of het resultaat van de werkzaamheden, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) die het gevolg zijn van het (ver)zwijgen, ook het meerwerk die hier direct of indirect uit ontstaan is dan voor rekening van de afnemer. 

ARTIKEL 5 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN OVEREENKOMST  

1. De prijs die de afnemer in geval van aanneming moet betalen wordt vooraf overeengekomen. In geval van vrij of regiewerk wordt een uurloon overeengekomen.

2. Ondernemer is gerechtigd prijswijzigingen die uit de wet en/of CAO voortvloeien door te berekenen aan de afnemer. Ondernemer mag andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op-/ aflevering, aan afnemer doorberekenen. Indien ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging.

3. Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en/of CAO-bepalingen worden doorberekend aan de afnemer.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen ondernemer en afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Eén en ander kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomen aanneemsom en termijn van uitvoering van de overeenkomst.

5. Als gevolg hiervan dient voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijk akkoord van de afnemer te zijn ontvangen.

6. Reeds uitgevoerd werk vóór prijsverhogingen zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

ARTIKEL 6 – WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK 

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zal, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de afnemer onderling worden verrekend. 

ARTIKEL 7 – OPSCHORTING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 

1. De ondernemer is gerechtigd de nakoming van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de afnemer de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer redelijkerwijs mag aannemen dat de afnemer de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen.

2. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot het verhalen van de schade, inclusief de gemaakte kosten, welke direct en indirect is ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de afnemer direct opeisbaar. Wanneer de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

4. Wanneer de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. De afnemer is, uit hoofde van wanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken is de ondernemer bevoegd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de afnemer, de vorderingen van de ondernemer op de afnemer zijn na opzegging direct opeisbaar.

6. Indien de afnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die reeds gemaakt zijn door de ondernemer in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 8 -OVERMACHT 

1. De ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting naar de afnemer, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. De ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Gedurende de periode van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan drie maanden, dan kunnen zowel ondernemer als afnemer de overeenkomst ontbinden. Dit zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

5. Wanneer de ondernemer bij het intreden van overmacht aan een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan is de ondernemer gerechtigd dit gedeelte apart te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst was. 

ARTIKEL 9 – LEVERING 

1. De ondernemer staat ervoor in dat de gekochte goederen/diensten beantwoorden aan de overeenkomsten en afgestemd zijn op bestemming of gebruikersdoel.
a. Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de afnemer een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
b. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd van meer dan twee dagen heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de afnemer overeen te komen.

2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of (tijdelijke) terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang de omstandigheden duren.

3. Afnameverplichting: De afnemer/koper is verplicht de bestelde c.q. eerder gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden op het afgesproken adres dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

ARTIKEL 10 – OPLEVERING 

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de afnemer. In beginsel worden werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na uitvoering van de werkzaamheden, (schriftelijk) aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de afnemer het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

ARTIKEL 11 – BETALING 

1. De afnemer moet de factuur betalen in de afgesproken valuta binnen veertien dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.           

2. Wanneer betaling in termijnen is overeengekomen, dan dient de afnemer te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.

3. Indien de afnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim.

4. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Bij niet tijdige betaling heeft de ondernemer de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.

7. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen bepaald is in art. 6:96 BW. 

ARTIKEL 12 – TRANSPORTRISICO’S 

Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 13 – MILIEUASPECTEN BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 

1. De ondernemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en of reststoffen die bij uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

2. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de afnemer. 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door de ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met de afnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.

2. Door de ondernemer geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of enige andere wijze te bezwaren. 

ARTIKEL 15 – CONFORMITEIT 

1. De ondernemer staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde producten en materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Een en ander met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

2. De ondernemer staat niet garant voor de geleverde producten en materialen als er sprake is van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake van overmacht.

3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID 

1. Watertechniek Salland/ondernemer is aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen worden toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Watertechniek Salland/ ondernemer, zijn personeel of zijn onderaannemers.

2. Op de afnemer rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

3. Watertechniek Salland/ondernemer is met inachtneming van het  in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Watertechniek Salland/ondernemer ten opzichte van de afnemer is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Wanneer en om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW). Indien de afnemer een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de afnemer dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Watertechniek Salland/ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen. 

4. Indien bij door derden geleverde goederen schade wordt geconstateerd dient de afnemer dit op het ontvangstbewijs/afgifte bon aan te tekenen. Bovendien dient de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

5. Op de afnemer rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

6. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.

7. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de afnemer of door derden die de afnemer daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend waren geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

8. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld, verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afnemer.

9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

10. De ondernemer is en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan planten, bomen of ander groen.

11. De ondernemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden uitgevoerd door derden ook niet als deze derden door Watertechniek Salland/ondernemer bij de klant aanbevolen zijn.

12. Watertechniek Salland/ondernemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het aangeboorde bronwater, derhalve komen alle kosten t.b.v. het boren c.q. slaan van een waterbron, alsmede het niet functioneren en/of het niet mogen functioneren van de waterbron voor rekening van de wederpartij/afnemer.

13. Watertechniek Salland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met vervuilde grond, chemicaliën, verborgen asbest, roest en/of kalkwater. Tevens aanvaardt Watertechniek Salland geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door de hiervoor genoemde omstandigheden, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

14. Watertechniek Salland/ondernemer is niet verantwoordelijk voor zaken betreffende de grondwaterstand, zoals verlaging van de grondwaterstand, boringen, kwaliteit van grondwater, zoals roest- en/of kalkhoudend water.

15. Watertechniek Salland/ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verkleuringen van terras, huis of overige gronden en materieel door ijzerhoudend water.

16. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of gehele werk.

17. Watertechniek Salland is niet aansprakelijk voor het verkeerd sproeien van sproeiers, hieruit ontstane schade kan niet voor rekening van Watertechniek Salland vallen.

18. Garantie geldt voor tekortkomingen waarvan de afnemer aantoont, dat deze een gevolg zijn van en zich voordoen bij een technisch en bedrijfskundig normaal en oordeelkundig gebruik onder bedrijfskundig normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen.

19. Een verkochte levering en/of dienst beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezit die de afnemer op grond van de overeenkomst mochten verwachten. Hiervoor is onder meer relevant hetgeen van andere soortgelijke leveranciers voor soortgelijke producten in dezelfde prijsklasse zou mogen worden verwacht.

20. Tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk en billijk zou zijn, gaan garantiebepalingen niet verder dan hetgeen is bepaald in de overeenkomst met garanties die Watertechniek Salland/ondernemer zelf van de leveranciers hebben ontvangen.

21. Ieder recht op aansprakelijkheid en garantie vervalt indien:
a. de afnemer zelf of niet door Watertechniek Salland ingeschakelde derden zonder toestemming van Watertechniek Salland aan de door Watertechniek Salland geleverde zaken werkzaamheden hebben verricht;
b. er sprake is van gebruikelijke schade/slijtage alsmede corrosie, zand en vorstschade.

22. Op noodreparaties wordt geen garantie verstrekt.

ARTIKEL 17 – KLACHTEN 

1. Klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst alsmede geleverde goederen dienen door de afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum , zo volledig en duidelijk mogelijk schriftelijk te worden ingediend.

2. Klachten gedurende uitvoering van de overeenkomst/levering van de materialen dienen bij constatering schriftelijk te worden ingediend.

3. Verplichting tot betaling wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.

4. De afnemer wordt niet ontslaan in de normale zorg voor de geleverde materialen/uitgevoerde werkzaamheden na het indienen van een klacht.

5. Het nalaten van voldoende onderhoud na oplevering kan ertoe leiden dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

7. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan de afnemer weten en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de afnemer wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. 

6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan  heeft de ondernemer het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De afnemer verleent in dat geval zijn medewerking.

7. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN 

1. Geschillen tussen de afnemer en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot te leveren of geleverde diensten, producten en materialen, kunnen zowel door de afnemer als door de ondernemer worden  voorgelegd. Op de overeenkomst tussen Watertechniek Salland/ondernemer en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving toch blijkt, dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overig van kracht.

ARTIKEL 19 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEEÏNDIGING

1. Bij het overlijden van de persoon die handelt onder de naam Watertechniek Salland, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Watertechniek Salland, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemeen of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de afnemer aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de persoon die handelt onder de naam Watertechniek Salland, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

2. Watertechniek Salland mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de afnemer in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Call Now Button
Chat openen
Meer informatie?
Hallo, waarmee kunnen we je van dienst zijn?